Politika mjedisore

Kompania jonë kujdeset në mënyrë të vazhdueshme që veprimtaritë e saj prodhuese të kenë ndikime
sa më të vogla në mjedis. Në këtë kuadër ka zhvilluar Sistemin e Menaxhimit Mjedisor sipas modelit ISO
14001:2004, i cili përballet me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin.

Në kërkim të përmirësimit të vazhdueshëm të efektit të saj në çështjet mjedisore, kompania përcakton dhe rishqyrton në mënyrë periodike objektiva dhe qëllime mjedisore, duke marrë parasysh:

  • legjislacionin mjedisor,
  • aspekte të rëndësishme mjedisore,
  • përzgjedhjet teknologjike,
  • objektivat e përgjithshme të kompanisë,
  • mendimet e palëve të interesuara p.sh.: punëtorë, klientë, banorë, organizma etj.,
  • mundësitë ekonomike të kompanisë.

Gjithashtu, stafi është informuar për kërkesat e sistemit të menaxhimit mjedisor, politikën mjedisore, objektivat dhe synimet, ndikimin e aktiviteteve të kompanisë në mjedis dhe emergjencat e mundshme dhe reagimin e kërkuar. Kompania kujdeset gjithashtu për të rritur ndërgjegjësimin e partnerëve të jashtëm në mënyrë që të minimizojë ndikimin mjedisor.

Gjithashtu merr pjesë në një menaxhim alternativ kolektiv të miratuar të paketimit (EUPM). Të gjitha sa më sipër, të kombinuara me përpjekjet e vazhdueshme dhe aktive të të gjithë pjesëmarrësve kanë rezultuar në përmirësimin e vazhdueshëm të Sistemit të Integruar të Menaxhimit Mjedisor.